bgen

Защита на личните данни

GDPR – Нашата политика за защита на личните данни

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Във връзка с това, от 25 май 2018 г. „Ковекс – 2“ ЕООД / ВИ Румелия /въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:

„Ковекс – 2“ ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при регистрация на поръчка в on line магазина към нашия уебсайт в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

„Ковекс – 2“ ЕООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни.

„Ковекс – 2“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
– има изрично съгласие на клиента;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
– информацията е необходима на трети лица за изпълнението на заявената услуга според пуснатата поръчка – куриерски служби и други оператори на услуги, които се изпълняват като част направената заявка.

Обработка на лични данни

Когато посещавате нашия уебсайт, нашият уеб сървър съхранява данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашия уебсайт. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, например при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор, като срокът на тяхното съхранение.

Ползване и предаване на лични данни и целево обвързване

„Ковекс – 2“ ЕООД ползва личните ви данни за целите на техническо администриране на уебсайта, за управление на клиентите, за анкети за продуктите и за маркетинг, само в необходимия за целта обхват и в случаи на изрично доброволно предоставяне от страна на клиента.

Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.

Сигурност

„Ковекс – 2“ ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Право на информация и право на изтриване

При поискване „Ковекс – 2“ ЕООД ще ви съобщи в законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те. Ваше право е да изразите желание те да бъдат изтрити, за което е необходимо само да изпратите имейл с Вашето искане на адрес vino@rumelia.net.